หน้าหลัก | เว็บบอรด์ | Q&A | Login  

 
 •  
   
   
  
   - กฏหมาย/ระเบียบ
  ผู้ชม
   ราชกิจจานุเบกษาประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
  233
   ราชกิจจานุเบกษาประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
  337
   ราชกิจจานุเบกษาประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
  336
   พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
  307
   กฏหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  532
   พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2549
  342
   พระราชบัญญัติเทศบาล(ฉบับที่14)พ.ศ.2562
  400
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินฉบับที่ 4 พ.ศ.2561
  371
   พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
  447
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561
  464
   พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.พ.ศ.2542
  363
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยการงบประมาณ พ.ศ.2541แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2543
  345
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่2)พ.ศ.2554
  302
   พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
  502


  ทั้งหมด 14 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :
   
  
    พรบ./พรก.
  กฏกระทรวง/ระเบียบ
   
  มติ ก.บจ./มติ ก.อบต.
     มติ ก.จังหวัด
   
  ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
      ผู้เข้าชมเว็บไซต์ วันนี้ 751    เดือนนี้ 26470     พ.ศ.นี้ 192326   ทั้งหมด 904672